An der Chaussee   Nr. 18

 
Sammlung L. Petersen
Zurück